پرسنل کلیدی

کل سابقه (سال) سمت رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
نام و نام‌خانوادگی ردیف
17 مدير عامل مدیریت فوق لیسانس امير حسين ميرسليم 1
29   مشاور مدیر عامل در پروژه های مخابراتی و R & D مخابرات/ فیزیک فوق لیسانس محمد امینی طره 2
16 مدیر مناقصات عمران لیسانس بابک قبادی 3
8 مدیر بخش کنترل و ابزار دقیق/ مخابرات الکترونیک فوق لیسانس مهری امامی نیگجه 4
5 مدیر بخش خطوط انتقال نیرو برق قدرت فوق لیسانس زهرا کیایی 5
20 مدیر تامین تجهیزات الکترونیک لیسانس پیام کاتوزی 6
15 کارشناس کنترل و ابزار دقیق الکترونیک لیسانس حسین پور باقر 7
8 مدیر IT IT دیپلم شهریار فرازیان 8