دپارتمان ها

  • دپارتمان ابزار دقیق 
  • دپارتمان مخابرات 
  • دپارتمان انتقال نیرو 
  • دپارتمان تحقیق و توسعه (R&D)